21.09.2017 09:42

Také nevíte, koho budete volit?

Pročítat programy všech politických stran je časově neúnosné a kromě obecných žvástů o podpoře rodin se stejně nelze dozvědět nic konkrétního. Určitým vodítkem by mohlo být chování politických stran v předchozím volebním období (např. hlasování o zákonech nebo mediální vystoupení jednotlivých politiků), což ale rodiče zahlcení porozvodovými problémy většinou nestíhají sledovat. Adikia tedy oslovila všechny politické strany, které se budou ucházet o přízeň voličů v nacházejících volbách do Poslanecké sněmovny, ať se na „férovku“ vyjádří k otázce vyměřování a vymáhání výživného. Pro vyšší motivaci politických stran se k tomuto problému otevřeně vyjádřit byly na úvod předestřeny bludy šířené mainstreamovými médii (více zde Doplňující dotaz k volebnímu programu). Odpovědi jsou seřazeny podle čísla, která byla politickým stranám přidělena a tak jak budou přicházet, budou postupně doplňovány. Odpovědi nejsou nijak upravovány a jsou překopírovány včetně překlepů a pravopisných chyb. Svoje názory a komentáře můžete psát do diskuse Hyde park.

Otázky

Kde vzniká nebo v čem podle vás spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete navrhovat alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu?

Upřednostňujete vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Budete či nebudete podporovat chystanou novelu exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“?

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě, budete navrhovat nějaké změny tohoto zákona nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

Máte k tomuto tématu ještě jiné podněty, na které nesměřovaly předchozí otázky?

Odpovědi

1 Občanská demokratická strana 

2 Řád národa - Vlastenecká unie

3 Cesta odpovědné společnosti

4 Česká strana sociálně demokratická

5 Pravý blok

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7
 
Pozn. Adikia: Tato strana má ne zcela funkčí internetové stránky a nepodařilo se dohledat elektronický kontakt. Toto je celý volební program a v oficiálním seznamu kandidujících stran je uveden "jako název strany", což také o řadě věcí vypovídá viz. Příloha k usnesení Státní volební komise

6 Radostné Česko

7 Starostové a nezávislí

Do takových detailů program STAN nejde (a nemyslím si, že by měl jít). Odkazuji proto na něj. Nechci se pouštět ani do sociologické analýzy, proč se rozpadá rodina a kde vzniká problém s výživným.
 

Jan Němec

Hlavní kancelář

8 Komunistická strana Čech a Moravy

Je to především obecně v odpovědnosti samotného rodiče za své dítě nebo děti, tedy ztráta odpovědnosti vůči jejich výchově a budoucnosti. Ze společnosti se tato zásadní hlediska vytrácí. Ve společnosti se pěstuje trend, který učí občany a často nemají ani vzory ze svých rodin, že nemají odpovědnost za své chování a činy, a to se pak samozřejmě odráží i při neplacení výživného. Společnost se naučila žít na dluh, stát neustále posiluje pozici práv občana, ale na povinnosti se již zapomíná.

Pokud rodič neplatí výživné za své dítě, měl by být tento skutek postižen a především by měl stát udělat všechny možné kroky, aby se tato, bohužel běžná praxe neplatit výživné, co nejvíce narovnala a rodiče měli za výchovu a vzdělání svých děti zodpovědnost i když nesdílí společnou domácnost.

Systém soudních exekutorů je v podstatě pro kapitalistický stát výhodný, protože strany exekučního řízení hradí náklady exekuce. V případě vymáhání státem, či obcí, jsou hrazeny náklady exekučního vymáhání z příslušného rozpočtu, tudíž na dlužníky doplácí všichni. Odměny exekutora by měly odrážet úplné náklady na exekuci. Excesy musí řešit dohledem ministerstvo spravedlnosti. Pro snižování odměny exekutorů a advokátů zde není prostor, protože exekuce může trvat mnoho let a navíc je obvyklé, že pokud je povinný nemajetný, exekutor pracuje zdarma, což vede k nadužívání exekucí a k dluhovým pastem. Zasadíme se o přenesení části nákladů na oprávněné formou poplatku, samozřejmě s možností odpuštění pro vymáhání výživného, a tím snížíme bezuzdné vymáhání jakéhokoliv dluhu. Zavedením teritoriálního principu rozdělování exekucí zamezíme tzv. vratkám, kdy lze očekávat, že by někteří exekutoři tento „poplatek za exekuci“ vraceli zpět oprávněným.

Ano, souhlasím, jsem také jednou z předkladatelů novely zákona o exekučním řádu, který rozšířil věkovou skupinu vyživovaných až do 26 let, pokud řádně studuje. V praxi se ukázalo, že je to velice účinný nástroj a nevidím důvod proč nepomoci rodinám, které se snaží dopřát co nejlepší vzdělání pro své děti a jeden z rodičů upírá tak vyživovanému možnost studia pro nedostatek financí v rodině. Chybí zde právě neplacené výživné. (Pozn. Více informací najdete v článcích Exekutorsko- advokátní mafie ovládala Poslaneckou sněmovnu, Dámy a páni poslanci, je tu několik nejasnostíA máme zde první reakci)

Za KSČM jsme navrhli vlastní podobu zákona o náhradním výživném, dokonce byl v poslanecké sněmovně předložen i daleko dříve než vládní návrh, je však chyba koalice, že náš návrh nechtěla projednat. Jednalo se o záměrné zdržování a nemožnost ho předřadit na projednání. Nám se to naopak jeví, že nemají zájem vůbec projednat tuto problematiku, protože se bojí v předvolebním čase názoru veřejnosti. Stát by se měl postarat o rodiny s dětmi, které se dostanou díky dlouhodobému neplacení výživného do tíživé životní situace, samoživitelé nemají často své vlastní prostředky na právní úkony a poraden v neziskovém sektoru je velmi málo. Také si myslíme, že by pak bylo vidět, jak špatně se u nás výživné vymáhá a především stát by měl mít eminentní zájem tuto skutečnost změnit.

(Poslední otázka bez odpovědi)

Hana Aulická – Jírovcová
poslankyně PSP ČR za KSČM
vedoucí kandidátka pro volby do PSP ČR za Ústecký kraj

Poz. Adikie: A pak že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Komunisti to dělají ještě 28 let po revoluci, včetně těch dnes údajně nezávislých soudců, kteří zůstali zakonzervovaní v justici, protože bývalý komunista je stejný protimluv jako bývalý černoch.  

9 Strana zelených

10 Rozumní - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...

Problém neplnění výživného vzniká z různých důvodů. Někteří lidé se cíleně vyhýbají plnění svých povinností, někteří se dočasně dostali do tíživé finanční situace a některým bylo už od počátku vyměřeno takové výživné, které neodpovídá jejich příjmům. Je zřejmé, že ve druhém a třetím případě je především potřeba stanovit odpovídající výživné, aby jej povinní vůbec byli schopni platit a nedostávali se do dluhové pasti.
Způsob stanovení výživného má být jasný a spravedlivý a musí být dán zákonem, ne libovůlí soudů. Primárním cílem přitom musí být zajištění osobní péče o dítě oběma rodiči a výživné má nastoupit pouze v případě, kdy se rodič o dítě nechce nebo nemůže přímo starat. V takovém případě se pak rodič musí podílet na zajištění základních potřeb dítěte formou výživného. To však nemá přesahovat rozsah těchto základních potřeb a už vůbec nemá být příspěvkem ke zvyšování životní úrovně druhého rodiče. Nesmí také docházet k diskriminaci rozvedených rodičů stanovením vyššího výživného, než kolik na dítě vynakládali před rozpadem rodiny.
Základní výživné v případě, že se rodič nemůže nebo nechce starat o dítě osobně, by pak mělo být vymáháno v těch případech, kdy je rodič reálně schopen jej platit.

ROZUMNÍ jsou pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu a pro vymáhání spravedlivě stanoveného výživného občansko-právní cestou. Nesmíme také zapomínat, že rodič ve vězení dítěti nijak nepomůže a navíc jeho věznění stojí společnost okolo 1000 Kč denně.

ROZUMNÍ jsou pro zachování stávajících možností vymáhání výživného s tím, že náklady na exekuční řízení by měly být stanoveny přiměřeně tak, aby výrazně nenavyšovaly výši dluhu. Částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. formou poplatku za podání návrhu) by mohlo omezit šikanózní a zbytečné návrhy v případech, kdy povinný zjevně není schopen výživné hradit.

ROZUMNÍ nesouhlasí se zabavováním řidičských průkazů neplatičům, protože se jedná o opatření, které jen dále omezuje jejich možnosti vydělávat na potřeby dětí. Rozhodně pak nepodporujeme jakékoliv sankce vůči rodičům zletilých dětí, které jsou již schopny se o sebe (i při dalším vzdělávání) postarat. Příspěvky rodičů v těchto případech by měly být čistě na dobrovolné bázi, tak jako v úplných rodinách.

ROZUMNÍ nesouhlasí se současným návrhem zákona o náhradním výživném, který neřeší příčiny problému, ale jeho důsledky. Chceme se zaměřit, jak již bylo uvedeno, především na zachování osobní péče obou rodičů o děti. Pouze v případech, kdy rodič takto nechce nebo nemůže zajišťovat potřeby dítěte, mu má být stanovena povinnost nahradit svou péči výživným (přiměřeným a spravedlivě stanoveným, v ideálním případě dohodou rodičů).

ROZUMNÍ nesouhlasí s praxí, kdy matrikový otec je povinen platit výživné na dítě, které není jeho. Chceme proto, aby zde existovalo právo na vrácení neoprávněně inkasovaného výživného a možnost popření otcovství formou spolehlivých testů DNA nebyla nijak časově omezena.

Pozn. Adikie: Ve volebním programu jsou další zajímavé věci k opatrovnickým sporům a soudcům:

2. Rodina se musí opět stát základem státu. Chceme, aby stát podporoval výchovu dětí a péči o ně, v prvé řadě oběma vlastními rodiči, a to i v případě, že se rodiče rozejdou. Jakákoliv náhradní péče je krajním, a zpravidla krátkodobým řešením. Odmítáme sociální experimenty ve výchově dětí. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo odpovědně vychoval děti a kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky.

3. Snížení platů všech ústavních činitelů včetně soudců o jednu třetinu. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců, jejich hmotná i trestněprávní odpovědnost za rozhodnutí. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období, hodnoceni podle zdárně ukončených případů. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak! Funkční a závazné obecné referendum, včetně rozhodnutí občanů o setrvání v EU, bez ohledu na počet účastnících se občanů.

Více ZDE

11 Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

12 Strana svobodných občanů

Neplacení výživného se týká především předlužených lidí. Je třeba nejprve najít cesty z dluhové pasti a neplatičů výživného ubude. Jedním z nutných kroků je usnadnění a urychlení osobního bankrotu předluženého člověka. Zároveň je třeba změnit pravidla exekuce a v neposlední řadě se zaměřit na půjčky předluženým lidem. Pokud někdo půjčí předluženému člověku (který už je v exekuci či má záznam o neplacení předchozích dluhů v registrech), neměl by mít právo požadovat po státu a exekučním aparátu součinnost s vymáháním dluhu.
 
V České republice se v posledních letech zvýšil počet trestaných za neplacení výživného včetně trestů odnětím svobody. Měsíční náklady českého vězeňství na jednoho vězně jsou zhruba 30 tisíc. Pokud je někdo zavřený v českém vězení, kde je obtížné získat zaměstnání, tak nejen, že nesplácí dluh na výživném (třeba 5000 Kč měsíčně), ale navíc stojí daňové poplatníky dalších 30 000 Kč měsíčně. To i laickým pohledem nedává smysl. Pokud nedochází k evidentnímu maření úředního rozhodnutí, stát by neměl trestat odnětím svobody a snažit se přinutit neplatiče k dobrovolnému placení.
 
Pokud bude zachována současná praxe, kdy stát nenahrazuje nezaopatřeným dětem výživné za neplatiče, měla by zůstat i praxe vymáhání dluhů. Pokud stát začne hradit nezaopatřeným dětem výživné za neplatiče, měl by to po nich také sám vymáhat. Prosazujeme zásadní změnu poplatků za vymáhání. Tabulkové ceny chceme nahradit cenami tržními. Chceme prosadit, aby si exekutoři konkurovali cenou vymáhání a oprávněný si mohl vybrat, u koho je vymáhání nejefektivnější. Pokud by zvolil levnějšího exekutora, mohl by celý náklad vymáhání přenést na povinného jako dosud. Pokud by zvolil dražší variantu, rozdíl by musel uhradit sám oprávněný. 
 
Nesouhlasíme. Podle názoru Svobodných je praxe zabavování řidičských průkazů protiústavní. Liší se totiž postih neplatiče-řidiče a neplatiče-neřidiče, kdy jeden může být potrestán víc. Před zákonem by si měli být všichni rovni a měl by jim hrozit stejný trest. Navíc značná část lidí potřebuje řidičské oprávnění v výdělku peněz a tedy i splácení dluhů na výživném. Pokud má neplatič příjmy, stát musí být schopen dluh vymoci. Pokud příjmy nemá, nepomůže ani zabavení ŘP. Nebudeme (poz. podporovat novelu Exekučního řádu kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“)
 
Děti mají na výživné právo a státní moc jej musí být schopna vymoci. Pokud by náhradní výživné, které by stát vymáhal po dlužícím rodiči, nahradilo jiné sociální dávky, bylo by rozumným řešením v případě rodin s nízkými příjmy.
 
Lidé se často dostanou do dluhové pasti tak, že v důsledku tzv. fikce doručení nezískají včas informaci o svém dluhu, aby jej mohli včas a bez sankcí uhradit. Fikce doručení by měla být zrušena a věřitel i soud musí být schopen dlužníkovi výzvu předat.
 

Martin Rumler

tiskový mluvčí Strany svobodných občanů

13 Blok proti islamizaci - Obrana domova

Jsme přesvědčeni, že základem je nenávist mezi rodiči,která často kolem rozvodového stání vzniká. Jak víme, tak sociální situace je často až na druhém místě. Nicméně nelze nechat rodiče(nejčastěji matku) bez financí z alimentů. Jsou často velmi důležitou složkou jejího rozpočtu. Jednou z našich lídryň je i paní Jana Vofová, která jako první přišla se zákonem a náhradním výživném. Její zákon budeme prosazovat.

Ne nejsme pro zrušení tohoto trestného činu,ale chceme, aby stát zajistil otcům(matkám)  neplatičům ve vězení práci, tak aby mohli platit výživné na svoje děti. Protože jen tak nepostrádá trest smysl.

Jak jsme již napsali, jsme pro to, aby náhradní výživné v plné výši uznané soudem převzal na sebe stát. On pak má podstatně jednodušší a levnější vymáhání na dlužníkovi.

Ano souhlasíme, protože tím se placení výživného podstatně zlepšilo. Jak jsme již napsali, často je neplacení výživného trestem za rozchod. A pokud se jedná o dospělé děti, pak jsou to děti, které studují a výživné často znamená šanci dostudovat nebo studia nedokončit.

Zákon byl z původní podoby, kterou předkládala paní Mgr. Jana Volfová silně okleštěn. Určitě je ale  třeba aby výši výživného určil soud. Protože jinak by mohlo dojít ke zneužíván a to určitě nechceme.

Zpracovali jsme i zákon o mateřském platu,kdy výživné na děti jak od rodičů tak od státu vážeme na povinnost výchovy. To, v současné situaci zneužívání sociálních dávek těmi, co nechtějí pracovat, považujeme za důležité.

Pozn. Adikia: Stačilo napsat, že lídryní strany je politický ultrafemidinosaurus Volfová a více nbylo třeba to rozvádět. Mgr. Jana Volfová - Wikipedie

14 Občanská demokratická aliance

15 Česká pirátská strana

(První otázka bez odpovědi.)
 
Ano, klaníme se spíše k dekriminalizaci tohoto problému; statistiky ukazují, že trestní stíhání řešení problému nepomáhá, spíše omezuje možnosti rodiče své závazky platit. Trestní stíhání by mohlo být vyhrazeno pouze na situace, kdy vede neplacení výživného k vystavení oprávněného rodiče stavu nouze (rakouský model).
 
Vymáhání výživného by mělo být v rukou státu, náklady by měly být pro povinného i oprávněného co nejmenší. 
 
Ne a Ne. (pozn. Otázka k zabavování řidičských průkazů) 
 
Zákon jsme podporovali, protože jsme jej považovali za vedoucí k lepší situaci, než je ta současná. Když ale nyní spadl pod stůl, budeme prosazovat nový návrh, který by měl být produktem širší celospolečnské diskuze. Za důležité ovšem hlavně považujeme zákon o zálohovaném v příštím volebním období přijmout.
 
(Poslední otázka bez odpovědi.) 
 
Vít Šimral
 

Pozn. Adikie: Na celorepublikovém fóru byla na toto téma vedena vcelku rozumná debata. V diskusi bylo použito několik odkazů na stránky Adikie a následně byl Adikii umožněn i přistup do diskuse jako host. Do podrobného volebního programu se bohužel nedostal tolik potřebný Zákon o výživném. Na druhou stranu jsou v podrobném programu věci, které by velmi prospěly nejen v opatrovnických sporech: 

Chceme efektivní justici, která slouží spravedlnosti, nikoliv formalitám, nebo dokonce ochraně zločinců pomocí právních kliček.

Prosadíme otevřený výběr: Kandidáti na soudce budou vybíráni ve veřejných výběrových řízeních za jasných podmínek.

Zařídíme větší transparentnost: Na soudce se musí vztahovat zákon o střetu zájmů, veřejná majetková přiznání, veřejný diář schůzek a lobbingu, prověrka NBÚ.

Zavedeme veřejnou kartu soudce: Se záznamy o jeho osobě a výsledcích, hodnocení jeho práce nejméně jednou za 5 let s možností postihu a odvolání soudce. Pravomoc k tomu bude mít kárný senát, kde by měla být většina ne-soudců.

Chceme osobní zodpovědnost za excesy při vydávání nezákonných rozhodnutí: Odpovědnost posoudí soud vyššího stupně, který shledá exces.

Umožníme hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na více lidí.

Vice zde: Spravedlnost

16 Občané 2011- spravedlnost pro lidi

Naši společnost bude čelit mnoha situacím. I nepředvídaným. Dle našeho názoru je to především zahraniční politika, vztah k NATO, EU, EK apod. My navrhujeme neutralitu ČR a též referendum o vystoupení ČR z EU vzhledem k nereformovatelnosti EU a k možnosti přílivové vlny nelegálních migrantů.

Po vyřešení těchto priorit se lze zaměřit i na Vámi zmíněné otázky a problémy. Každopádně si myslíme, že brát řidičáky neplatičům výživného nepomůže, navíc, mnoho neplatičů ŘP ani nevlastní. Ten, kdo neplatí výživné by měl  být každopádně souzen. A třeba i nepodmíněným trestem. Naše společnost dle našeho názoru musí projít restartem, kdy opět bude kladen důraz a podpora uceleným rodinám. To platí ale i o výuce od základních škol, výchova ke kolektivu atd. Je to na delší rozbor.

Žádné soukromé exekutory nechceme podporovat. Celý státní systém vyplácení různých dávek není dobrý a není cílený. Vše souvisí se vším. Mladí lidé a rodiny musí cítit od státu, že se s nimi počítá do budoucna. Toť v krátkosti.

Ludvík Adámek

17 Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017

18 Česká národní fronta

Problém vzniká benevolencí postihů. Jsme pro přísnější potrestání neplatičů. V případě, že by bylo možné uložit okamžitě nepodmíněný trest za nezaplacení výživného, tento problém by se okamžitě vyřešil. Pokud je ovšem  zákon na straně neplatiče, který má všelijaké kličky na to , aby se placení vyhnul,  dopadá to tak, jak to dopadá.

Ano, jsme pro zpřísnění postih za neplnění výživného. Navrhujeme okamžitý nepodmíněný trest. Myslíme si, že pod touto hrozbou by většina neplatičů okamžitě zaplatila…

Podle našeho návrhu, dokud by neplatič nezaplatil, nedostal by se z vězení. Počítáme s tím, že vymáhání by pak nebylo nutné. Opět musíme konstatovat , že tyto podmínky nastavené historicky jsou neakceptovatelné. Chtěli bychom postupovat v tomto směru tak, aby ten co dluží neměl výhodu toho, že někomu něco dluží. U nás to takto funguje. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud naši firmě někdo něco dluží, je paradoxně právo na jeho straně. Takový člověk si pak založí další společnost a vesele podniká dále. Ve Švýcarsku pokud nezaplatíte jednu fakturu, tak Vám do týdne zruší IČ a založení další firmy Vám nepovolí. Jednoduché a účinné. Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)? Určitě ano.

Náš názor jsme vyjádřili v bodech výše. Zabavování a hrozby nikam nevedou. Jsme pro razantní řešení, bez jakýchkoliv diskuzí.

Jsme pro razantnější řešení.

Jsme pro razantnější řešení, které by bylo účinné.

Tomáš Vrba

Pozn. Adikia:  Hlavou tohoto hnutí je mladík absolutně bez životních zkušeností  (27 let) a tomu také odpovídají odpovědi.To si takhle jednoho dne rodina Vrbových řekla, pojďme založit stranu. Třeba dáme 3% hlasů a stát nám každý rok vyplatí 6 mega nebo alespoň 1,5 % hlasů a stát nám dá stovku za každý hlas, přitom nás to nebude stát ani korunu (viz. prázdný transparentní účet strany).  Pak už stačilo vypotit nějaká populistická hesla (trest smrti, vystoupení z EU) a dát to na internet.  

19 Referendum o Evropské unii

20 TOP 09

Podle TOP 09 je v hlavně nutné zlepšit situaci v oblasti vymáhání alimentů. Proto poslanci TOP 09 v minulém volebním období navrhli, aby se zkrátila lhůta, po které se považuje neplacení alimentů za trestný čin. Podle našeho návrhu by bylo možné neplatiče stíhat už po dvou místo současných čtyř měsíců. Návrh měl za cíl rodiče motivovat k zodpovědnému placení výživného a zároveň pomoci samoživitelům, které jsou na včasné placení alimentů odkázáni. (zdroj: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/navrhujeme-prisnejsi-postup-vuci-neplaticum-alimentu-20376.html)

Stát nemá nahrazovat nezodpovědného rodiče, ale má jej přimět k plnění jeho povinností. Proto jsme navrhli zkrácení lhůty, po jejímž uplynutí se považuje neplacení alimentů za trestný čin. Cílem samozřejmě není dostat neplatiče do vězení. Je ale důležité, abychom měli alternativní cesty. Například zabavování řidičského průkazu, které se ukazuje jako efektivnější. Důležitá je také prevence.

Ve vymáhání výživného preferujeme, aby tuto funkci zastávali soukromí exekutoři, přičemž by měly zůstat zachovány současné náklady na exekuční řízení. S částečným přenesením exekučních nákladů na oprávněného nesouhlasíme.

Každý smysluplný zákon, který povede k tomu, že se peníze dostanou k dětem, které je potřebují, má samozřejmě naši podporu. Zabavování řidičských průkazů považujeme za vhodný alternativní trest, nicméně je potřeba se bavit o konkrétním nastavení takové legislativy.

Zodpovědní rodiče by se neměli skládat na povinnosti těch nezodpovědných, proto odmítáme zálohované výživné. Není nutné tedy zavádět novou sociální dávku,je nutné spíš zlepšit vymahatelnost. Poslanci TOP 09 proto navrhli, aby stíhání dlužníků bylo možné už po dvou měsících neplacení alimentů.

(Poslední otázka bez odpovědi)

Jakub Hnát

tiskový mluvčí

Pozn. Adikia: Kam se na tuhle údajně pravicovou stranu se svým programem hrabou komouši.  

21 ANO 2011

22 Dobrá volba 2016

23 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

24 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

25 Česká strana národně sociální

26 Realisté

27 Sportovci

Tato strana nemá internetové stránky a nepodřilo se dohledat jakýkoliv kontak. 

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti

29 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Kde vzniká víte lépe než my - je to komlex probléml 

1) nerovnost otců a matek před osudem tubn že muži pořijdou o dítě často o majetek a musí jen platit

2)nespravedlivý výpočet výživného který nemá žádné pravidlo a je na často zvůli soudkyně takže otec má často urřené výřivné které není schopen platit

3) problém je i v určení otcovstí - až 25 procent otců je zřejmě nuceno paltit na dítě jiného otce - což snižuje motivaci paltit

4) Stát sám tím že otce uvězní, sebere mu řidičský průkaz zněmožní možnosti výdělku otce

5) pak je tu část otců kteří jsou skutečně nezopdovědní a neplní povinnost -

  

Řešení: 

změna mnohá zákonů

v prvé řadě otcem dítěte musí být ten, kdo dítě skutečně zplodil.

Při rozhodu rodičů musí zákon tlačit na dohodu rodičů, přičemž  primárně oba musí mít stejné právo na dítě a zákon musí stanovit automatickou sdílenou péči obou rodičů, při níž nikdo nikomu výživné neplatí

Pokud s rodiče nedohodnou nařídí sdílenou péči soud v případě, že jeden z rodičů o dítě pečovat nechce nebo není schopen péče  - tj. je skutečně ohrožením pro dítě nebo je těžce nemocen, pak Okresní správa sociálního zabezpečení vyměří  podle tabulek a příjmu rodiče výživné.

 

Jsme pro zrušení trestního postihu, protěž problémy zhoršuje a odporuje mezinárodní úmluvě, která zakazuje vězení pro dluhy.

 

Vymáhání dluhů by mělo celkově přejít na stát tj. soudní exekutory - externí náklady se musí razantně snížit včetně nulového DPH na náklady exekuce, jsme pro poplatek za podání návrhu na exekuci.

 

Nesouhlasíme - není to řešení problémů viz výše. (pozn. k otázce zabavování řidičských průkazů)

 

Máme vlastní návrh zákona který, stanovuje nově otcovství , rovnost partnerů v péči o dítě a tabulkové výživné - viz výše. (pozn. k otázce zákona o náhradním výživném)

 

(Poslední ozázka bez odpovědi)

 

Volební tým SPD

 

Pozn. Adikie: POZOR! Ačkoliv se hnutí staví proti exekučnímu zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného, předseda hnutí pan Okamura a člen představenstva ing. Holík v loňském roce hlasovali pro novelu Exkučního řádu, která rozšiřuje zabavování řidičských průkazů i na neplatiče výživného na zletilé „děti“ (hlasování ZDE).  Adikia proto ihned požádala o vysvětlení tohoto zásadního rozporu, ale odpověď zatím žádná nepřišla. 

Hnutí SPD je tak naprosto nedůvěryhodné! 

 

30 Strana Práv Občanů

31 Národ Sobě

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.