20.05.2014 12:08

Opět nás oblbují

V roce 2012 přerostlo ožebračování lidí exekutorsko-advokátní mafií na bagatelních pohledávkách do obludných rozměrů a ódésáčtí zmrdi, kteří ovládali Ministerstvo zlovůle (Pospíšil, Blažek, Volák), tak byli přinuceni alespoň na čas uklidnit neudržitelný tlak občanů, ale i Ústavního stolce, kosmetickými změnami exekučních pravidel. Jedním z prvků ochrany občanů mělo být slučování exekucí. Exekutorsko-advokátní mafie však pochopitelně velmi rychle našla cestu, jak slučování obcházet. Exekuční návrhy jsou podávány s určitým časovým odstupem a pak již jednotlivé pohledávky nelze sloučit s ohledem na „stupeň rozpracovanosti“. (Adikia se omlouvá za tento termín, ale nechce nikomu poskytovat podrobný návod na obcházení zákonů.) Aby advokáti, kteří se nejsou schopni uživit na skutečně složitých právních sporech, neparazitovali na vymáhání pohledávek, mělo být dalším prvkem ochrany občanů jakési „poslední varovaní“ dlužníka. Pokud by oprávněný nevyzval povinného k úhradě dluhu, pak by neměl právo na náklady řízení za zastoupení advokátem. V médiích to bylo prezentováno jako „předexekuční výzva“.

Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky se na své schůzi, která se koná příští týden, bude zabývat také novelou exekučního řádu, která přináší v oblasti exekucí poměrně mnoho změn, a kterou jí vrátil senát s řadou pozměňovacích návrhů. Co tedy tato novela přináší?

Předně je to institut "předexekuční" výzvy, kterou bude nucen věřitel zaslat dlužníkovi před zahájením exekučního řízení. Sankcí za nedodržení tohoto ustanovení pak bude nepřiznání nákladů exekučního řízení. Další změnou je možnost slučování exekucí jednoho dlužníka do jedné, což odstraní "problém" věřitelů s exekucemi s lepším pořadím a na druhé straně uleví dlužníkovi od několikanásobných nákladů exekuce.

Zdroj AK Michal Nosek 

Mimochodem „předexekuční výzvu“ už v roce 2010 prosazovala spolu s tabulkami výživného tehdejší ministryně zlovůle Kovářová. Jistě už teď chápete, proč byla „odejita“ z funkce ministryně a nakonec i z justice.

Většina lidí tak dnes žije v naprostém klidu, že se jim exekuce vyhne, i když by nějaký dluh zapomněli zaplatit. Vždyť jim přece ještě musí přijít „předexekuční výzva“. Pokud patříte do této skupiny ovčanů, tak vězte, že jste úplně mimo realitu a nechali jste se zločineckou vládou pazmrda Nečase napálit. Budiž vám útěchou, že se takto nechali napálit i „profesionální“ advokáti (viz. citace ze stránek AK Michal Nosek).

„Předexekuční výzva“ totiž neexistuje!

K tomuto „zmatku“ došlo tím, že se souběžně mluvilo o novele Občanského soudního řádu a Exekučního řádu, přičemž výzva k úhradě dluhu byla přidána pouze do Občanského soudního řádu. Jde tedy o výzvu před podáním návrhu na vydání rozhodnutí o nějakém dluhu v občanském řízení, které teprve pak může být exekučním titulem (podkladem pro návrh na zahájení exekuce).

Mimochodem přidání výzvy k úhradě dluhu také do Exekučního řádu jako pozměňující návrh prosazovala, tomu asi ani nebudete věřit, strana komoušů. Můžeme se pak divit, že je stále tolik lidí volí? 

Vláda „Ozubené plešky“ nás oblbuje stejně jako zločinecká vláda pazmrda Nečase. Když se v Poslanecké sněmovně projednává návrh na „místní příslušnost“ exekutorů, který má zabránit kšeftováním s pohledávkami a zbytečným nákladům exekuce, ministryně zlovůle Válková se ani neobtěžuje přijít do Poslanecké sněmovny, ačkoliv jedním z bodů programového prohlášení této vlády je omezení ožebračování lidí exekutorsko-advokátní mafií (vice zde Všichni říkají, že to chtěj). Na internetových stránkách Ministerstva zlovůle byl zveřejněn její záměr, jak chce „zatočit“ se státem podporovanou lichvou.

Ministryně spravedlnosti navrhuje výrazně snížit náklady vymáhání pohledávek a exekucí

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo na konci dubna do komisí Legislativní rady vlády návrh novely advokátního tarifu, který má v souladu s koaliční smlouvou podstatně snížit náklady vymáhání pohledávek a exekucí. Jedná se o výrazné omezení nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek.

„Návrh úpravy advokátního tarifu má za cíl dosáhnout snížení částky, kterou je povinna nahradit úspěšné straně neúspěšná strana občanského soudního řízení v těch věcech, kde hodnota peněžitého plnění, o němž je rozhodnuto, nepřevýší 10 000 Kč. Takovéto omezení výše náhrady odměny advokáta navrhujeme v reakci na současnou situaci, kdy zejména v případě soudních řízení o nízké částky dochází k jevu, kterým se již vícekrát zabýval i Ústavní soud. Tímto jevem je postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoli pro pohledávku samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhradu nákladů řízení. Takováto jednání považujeme za společensky nepřijatelná, protože v jejich důsledku dochází nejen k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k zahlcování soudní soustavy,“ uvedla k důvodům předložení návrhu ministryně spravedlnosti Helena Válková.  

Celé tiskové prohlášení ZDE

Zdroj Ministerstvo zlovůle

Tiskové prohlášení ministryně zlovůle Válkové také obsahuje tabulku s navrhovanými změnami „Advokátního tarifu“. Do hodnoty sporu 10 000 Kč je navrhováno snížení odměn advokátů přibližně na polovinu současného tarifu, avšak nad tuto hodnotu sporu k žádné změně nedochází. Tabulka také obsahuje odměny podle zrušené zlodějské „přísudkové vyhlášky“ z pera zločince Rychetského, to aby mínkotvrorné kanálie mohli ovčanům správně nastínit, že navrhovaná kosmetická úprava advokátního tarifu je super skvělá, protože ještě nedávno byli lidé ožebračováni mnohem více. 

Pokud si ministryně zlovůle Válková opravdu vážně myslí, že se pouze kosmetickou úpravou „advokátního tarifu“ něco změní, tak nejspíše nečetla nález Ústavního stolce, kterým byla zrušena zlodějská „přísudková vyhláška“ nebo je neskutečně hloupá. Problém s náklady řízení totiž spočívá úplně někde jinde!

V zásadě je nesmysl, odvozovat odměnu advokáta od hodnoty sporu a totéž platí i pro odměnu exekutora. Odměna advokáta by měla vycházet z počtu provedených úkonů a podle složitosti věci. Nepochybně je totiž rozdíl mezi podáním elektronického platebního rozkazu a sporem o určení otcovství.  Jenže právě zneužívání tohoto systému vedlo k zavedení paušálů „přísudkovou vyhláškou“ a zneužívání „přísudkové vyhlášky“ vedlo k jejímu zrušení. Kde tedy soudruzi udělali chybu?!

Jednou ze zásad spravedlivého soudního procesu je otázka účelně vynaložených nákladů na dosažení práva a odpověď na položenou otázku najdeme v nálezu Ústavního stolce, kterým byla zrušena zlodějská „přísudková vyhláška“.

Pl. ÚS 25/12

106. Protože odchýlení se od vyhlášky musí být v rozhodnutí soudu odůvodněno, zvyšuje se pracnost a formální náročnost soudního rozhodování, čímž dochází k přetížení soudů a k prodlužování délky soudního řízení. Nutnost pečlivě odůvodňovat odchýlení se od vyhlášky zároveň demotivuje soudce, aby využívali těchto variantních postupů.

Problém s náklady řízení tedy není ve vyhláškách upravujících odměny, ale v přepjatém formalismu mravního lidského odpadu v talárech, který není schopen sofistikovaně odůvodnit rozhodnutí v samotné podstatě sporu, natož pak v otázce účelně vynaložených nákladů na dosažení práva.

Snížení odměn advokátů tedy rozhodně nevede k odstranění parazitování advokátů na právně jednoduchých sporech. K tomu totiž nevedlo ani zrušení zlodějské „přísudkové vyhlášky“, kterou došlo ke skutečně razantnímu snížení odměn advokátů. Doplatí nato kvalitní advokáti a advokáti, kteří se nejsou schopni uživit na skutečně složitých právních sporech, se pouze zaměří na jiné, doposud ne zcela využívané možnosti (např. exekuční zabavování řidičáků „neplatičům“ výživného), jak se bezpracně obohacovat na lidech.

V tiskové zprávě ministryně zlovůle Válková uvádí, že důvodem pro snížení odměn advokátů je „společensky nepřijatelné jednání, kdy jsou pohledávky vymáhány toliko pro přiznávanou náhradu nákladů řízení, čímž v důsledku dochází k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob“. Je tedy podle ministryně zlovůle Válkové zneužívání práva neopodstatněnými náklady řízení u vyšších pohledávek společensky přijatelné? Právě do této skupiny dlužníků totiž patří sociálně slabé osoby - rozvedení otcové, kteří nejsou schopni plnit výživné podle utkvělých představ mravního lidského odpadu v talárech, a ústy socanského poslance Foldyny bylo řečeno, že vymáhání dlužného výživného nesmí vést k ekonomické likvidaci povinného.

Tak kdo si z nás opět dělá prdel?!

Adikii se sice podařilo „proniknout“ na natáčení pořadu Držte hubu s Jílkovu na téma vymáhání pohledávek, ale ačkoliv hned v prvních minutách „ukořistila“ mikrofon, bohužel se jí nepodařilo navodit diskusi směrem ke kontraproduktivnímu ožebračování rozvedených otců. Po skončení pořadu tedy Adikia oslovila I. náměstkyni Ministerstva zlovůle Marvanovou, která přislíbila osobní schůzku se zástupci rozvedených otců na toto téma. Do dnešního dne se však schůzka neuskutečnila, protože její sekretářka nezná její rozvrh práce a osobní asistentka, která zná její rozvrh práce, je zase nedostižná.

Kromě zásadní reformy justice je jediným správným řešením nepřiznávání nákladů řízení v jednoduchých sporech (např. při podání návrhu na výkon rozhodnutí), tak jak o tom ještě nedávno hovořila náměstkyně zlovůle Marvanová.  

„Já se například domnívám, že na zahájení exekučního řízení by do budoucna vůbec ten oprávněný neměl potřebovat advokáta, protože tu činnost provede exekutor sám a ty náklady, které jsou pro advokáta, jsou vlastně úplně navíc a nejsou za žádnou práci. To je nepřijatelné!“

Zdroj VAGINA TV pořad Interview ČT 24 video ZDE čas 10:00

Kam zapadla tato správná myšlenka? A kdy se bude Ministerstvo zlovůle zabývat „ceníkem prací“ exekutorské mafie? Opět se tedy jedná o ohlupování lidí!

Aby to tak nevypadalo, byl souběžně s návrhem na snížení odměn advokátů navržen „občanům vstřícný“ paušální ceník nákladů řízení, pokud nejsou zastoupeni advokátem.

Současně s novelou advokátního tarifu ministerstvo navrhuje novelizovat občanský soudní řád a exekuční řád tak, aby i účastník nalézacího a exekučního řízení, který nebyl v řízení zastoupen, měl právo na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku ve výši určené vyhláškou ministerstva, aniž by musel výdaje a ušlý zisk prokazovat. Nezastoupený účastník by tak měl ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši nepřesahujícím 10 000 Kč, právo na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku ve výši 600 Kč a v ostatních případech ve výši 1 000 Kč. V exekučním řízení by se pak tyto sazby snižovaly na polovinu, tj. na 300 Kč, resp. na 500 Kč.

„Věřitelé, kteří se dnes domáhají svých pohledávek bez právního zastoupení, mají v případě vyhraného sporu nárok na náhradu výdajů a ušlého zisku pouze tehdy, pokud takové náklady u soudu prokáží. Takováto úprava nejenže vytváří nerovné postavení mezi nezastoupenými a zastoupenými účastníky řízení, ale především přispívá k postupování dluhů nejrůznějším subjektům, jež profitují z jejich vymáhání primárně kvůli proplácení nákladů,“ shrnula důvody novelizace ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Celé tiskové prohlášení ZDE

Zdroj Ministerstvo zlovůle

No řekněte, není to báječné? Občané už nebudou muset složitě prokazovat hotové výdaje a ušlý výdělek. Proč tedy Ministerstvo zlovůle vymýšlí nějaké složité tabulky pro advokáty? Neměl by stejný ceník platit i pro advokáty a exekutory?

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud hledáte informace k určité věci, využijte funkci

 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


„Nejlepší“ ministr zlovůle Blažek tuto funkci nepoužil a tak „letěl“ z funkce.
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce