02.07.2014 09:37

Pohádka Ovčí babičky

Včera byla ministerstvem zlovůle vydána novela vyhlášky o odměnách advokátů. Hnutí Úsvit je účelově vyčítáno, že podává paskvilní návrhy zákonů, tak se teď společně pojďme podívat na ten ministerský „zázrak“.

120

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
ve znění pozdějších předpisů

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., a podle § 374a písm.  c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., a vyhlášky č. 390/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst.  2 se za slova „o mimosmluvní odměně“ vkládají slova „ , nestanoví-li tato vyhláška jinak“.

        2.  V § 1 odstavec  3 zní:

        „(3)  Výše odměny advokáta ustanoveného soudem se určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně; § 12 odst.  2 se přitom neužije.“.

        3.  V § 12 odstavec  3 zní:

        „(3)  Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí.“.

        4.  Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁHRADĚ NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

§ 14b

        (1)  V občanském soudním řízení,

a)   které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech,

b)   v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč a

c)   v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení,

činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba za každý úkon právní služby do podání návrhu na zahájení řízení včetně z tarifní hodnoty

1.  do 10 000 Kč

200 Kč,

2.  přes 10 000 Kč do 30 000 Kč

300 Kč,

3.  přes 30 000 Kč do 50 000 Kč

500 Kč.

        (2)  Ve věcech výkonu rozhodnutí, je-li vymáháno peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč, činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba odměny za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto úkonů.

        (3) Sazba odměny za další úkony právní služby pro účely stanovení náhrady nákladů v řízeních podle odstavců 1 a 2 se stanoví podle § 7.

        (4) Celková výše odměny pro účely stanovení náhrady nákladů v řízení podle odstavce  1 je omezena výší tarifní hodnoty.

        (5)  Paušální částka jako náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné pro účely stanovení náhrady nákladů řízení činí

a)   100 Kč za každý z úkonů právní služby hrazený podle odstavců  1 a 2,

b)   300 Kč za každý z úkonů právní služby hrazený podle odstavce  3.

        (6)  Ustanovení § 6 a § 8 až 12 se použijí přiměřeně.“.

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.

Čl. II

Přechodné ustanovení

        V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se o náhradě nákladů řízení rozhodne podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Ministryně:
prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.

Není zcela jasné, proč novela zasahuje do § 12 odst. 3 advokátního tarifu, který upravuje zvýšení odměny při spojení dvou a více věcí, přitom měl být upraven především § 8 odst. 3 advokátního tarifu a nikoli v ustanovení § 12, které věcně upravuje zvýšení nebo snížení již stanovené odměny (a nikoli její výpočet).

§ 8 advokátního tarifu

(3) Je-li zákonem stanoveno spojení dvou nebo více věcí ke společnému projednání, považuje se za tarifní hodnotu hodnota věci, která je nejvyšší.

Další chyby jsou v novém §14b, kde jsou pod jednotlivými písmeny vymezeny určité druhy řízení, nikde však není uvedeno, že pokud některé řízení bude vyhovovat třeba všem uvedeným podmínkám, že jde o kumulativní vymezení a odměnu tedy nelze počítat několikrát. V písmenu c je pak uvedeno, že jde o odměnu v případě přiznání nákladů žalobci, jenže náklady řízení se obvykle přiznávají úspěšné straně sporu. Podle čeho se tedy potom budou počítat náklady řízení, když bude žalobce úspěšný jen částečně nebo dokonce, když spor vyhraje žalovaný? Ačkoliv se to někomu může zdát, jako hledání problému tam kde není, při přepjatém formalismu soudních stolic to bude docela složitý právní oříšek. To jsou však prkotiny.

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jde o nehorázné oblbování lidí, jak se zde věci posunují kupředu, na kterém se aktivně podílejí mínkotvorné kanálie. Například kanálie Prima včera v hlavních zprávách vytrubovala, jak Válkyně tvrdě omezila odměny advokátů. To bylo ještě umocněno vyjádřením jakési bachyně z České advokátní komory, že proti tomu budou tvrdě bojovat a dokonce snad chtějí i podat stížnost k Ústavnímu stolci, čemuž se nový náměstek ministerstva zlovůle „usměvavý Pelikán“ jen usmíval (video ZDE čas 14.20)

Snížení odměn advokátů se totiž týká pouze úkonů do podání žalobního návrhu a pak se už všechny úkony počítají podle původní sazby!

(viz. § 14b odst. 1, věta za písmeny abc a §3)

Obdobně jen do podání návrhu jsou sníženy odměny advokátů i při výkonu rozhodnutí!

(viz. §14b odst. 2)

V případě návrhu na výkon rozhodnutí (exekuce) je však zastoupení advokátem naprosto neúčelným vytvářením nákladů na dosažení práva, neboť nejde o složitý právní úkon, kdy jediné co musí oprávněný řešit, je výběr exekutorského vymahače (viz. nález Ústavního stolce, kterým byla zrušena zlodějská přísudková vyhláška). Bohatě by tedy stačilo vydat nějaký jednotný formulář, s jehož vyplněním by povinnému jistě rád pomohl každý exekutorský vymahač. V této fázi výkonu rozhodnutí je tedy naprostý nesmysl stavět odměnu advokáta na tarifní hodnotě, když složitost návrhu na výkon rozhodnutí pro stokorunový dluh je stejná, jako pro dluh řádu několika miliónů. Proto také advokátka Marvanová chtěla, aby v této fázi neměl oprávněný jakýkoliv nárok na náklady řízení.

Obdobně na část před a po podání návrhu je také rozdělena paušální náhrada výdajů advokáta za poštovné a hovorné, která se připočítává ke každému úkonu!

V době, kdy mobilní operátoři poskytují neomezené tarify za 750 Kč a korespondence probíhá elektronicky, jen těžko obstojí paušál, kdy jen za necelé tři úkony by měl advokát vyděláno na hovorné za celý měsíc. Navíc to vytváří dojem, že snad před podáním návrhu je poštovné a hovory levnější, než po podání návrhu nebo že po podání návrhu je více hovorů či korespondence, než před podáním návrhu. To už normálnímu člověku ani nemůže mozek brát.

Absolutní „perla“ je však přechodné ustanovení, podle kterého se v řízeních zahájených před účinností novely odměna advokáta vypočítává podle původních pravidel!

Tak to může vymyslet jen kreten. To je stejné, jako kdyby se změnila silniční pravidla a řidiči, kteří už mají řidičák, by jezdili podle starých pravidel a řidiči, kteří teprve dostanou řidičák, už by jezdili podle nových pravidel.  

Jak vyplývá z čl. 1 novely, vyhláška o odměnách advokátů byla upravována již mnohokrát a přechodné ustanovení vždy rozdělovalo výpočet odměn na období před a po účinnosti novely. Naposledy v lednu tohoto roku vyhláškou č. 390/2013 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Za úkony právní služby poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží advokátovi odměna podle dosavadních právních předpisů.

Jak se tedy taková zhovadilost dostala do této novely?

Přechodné ustanovení v návrhu ministerstva zlovůle původně vypadlo takto:

Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízení podle § 14b odst. 1 až 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a ve kterém nebylo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky rozhodnuto o nákladech řízení, se postupuje podle § 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Návrh novely byl zaslán k „připomínkovému“ řízení České advokátní komoře, která k tomu měla celou řadu připomínek, a jednou z nich bylo právě ono přechodné ustanovení.

Dále nesouhlasíme s tím, aby se působnost vyhlášky (v rozsahu zvláštní úpravy´náhrady odměny advokáta) vztahovala na probíhající řízení. Takovýto postup by byl velmi nestandardní a mohl by se dotknout celé řady ústavních práv účastníků řízení, což by vyvolalo zbytečné soudní spory a s tím spojenou nepředvídatelnost práva a právní nejistotu. Tuto připomínku považujeme za zásadní

Zároveň byl Českou advokátní komorou navržen tento text přechodného ustanovení, shodný s nově přijatou vyhláškou.

Čl. II

Přechodné ustanovení

(1) Za právní služby poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky přísluší advokátovi odměna podle dosavadních právních předpisů.

Ke změně, která nesmyslně přiznává původní odměnu advokátům v již zahájených řízení, tedy došlo až na základě „připomínek“ České advokátní komory! Na stránkách České advokátní komory je o tom jasný důkaz ZDE soubor Připomínky ČAK k poslednímu zaslanému návrhu novely AT.  

A pak že ministerstvo zlovůle není ovládáno advokátní,
exekutorskou a stoliční mafií!

Ovčí babičko, a kde jsou ty slibované paušální náhrady nákladů řízení účastníkům, kteří nejsou zastupováni advokátem? A kdy dojde ke slibovanému zrušení nehorázných odměn exekutorských vymahačů?

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
asociální ministryně práce

Mgr. Michaela Marksová Tominová

přebornice na rodinné právo

Protože vůbec to, aby oba ty rodiče viděli, co to tedy obnáší každodenní péče o dítě, já si myslím skutečně, že to, eee, jako to.“

video ZDE