Judikatura

Zejména rodič, který by měl především vyživovat svoje děti, nemá přístup do databáze soudních rozhodnutí ASPI s ohledem na vysokou cenu této služby. Vyhledávat judikáty k nějaké konkrétní věci v literatuře, je jako hledat jehlu v kupce sena. Proto na tomto místě bude postupně vznikat volně přístupná databáze judikátů k výživnému.   

 

 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí v kontinentálním právním systému je aktem aplikace práva, kdy soud konkrétní případ podřazuje pod obecnou právní normu. Judikát se tak odlišuje od precedentu v angloamerickém právním systému common law, kde soudní rozhodnutí, které řeší případ dosud právními normami neupravený, má normativní význam a je obecně závazné pro další rozhodování v obdobných případech. Precedens je na rozdíl od judikátu pramenem práva.

Judikatura v České republice

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají zákonné zmocnění k vydávání sbírek judikatury. Jsou v nich zveřejňována rozhodnutí nejen těchto nejvyšších soudů, ale i rozhodnutí vrchních soudů a krajských soudů. Cílem publikace rozhodnutí je sjednocování rozhodovací praxe v soustavě soudů. O publikaci rozhodnutí rozhodují kolektivní orgány soudů a před hlasováním jsou rozhodnutí předkládána k vyjádřením připomínkovým místům (soudům, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, právnickým fakultám, některým ministerstvům apod.). Kromě oficiálních sbírek jsou některá z právního hlediska zajímavá a přínosná rozhodnutí publikovaná v právnických časopisech a některá nakladatelství soustavně vydávají řady rozhodnutí ve formě sbírek.

Publikovaná rozhodnutí jsou bezprostředně závazná pouze pro rozhodnutí v konkrétní věci. Neformálně z nich však často soudy a případně i další orgány vycházejí pro jejich přesvědčivost výkladu sporných otázek. Navíc publikací rozhodnutí nejvyšší soudy do určité míry avizují, jakým způsobem s nejvyšší pravděpodobností budou rozhodovat v obdobných věcech, pokud se jimi např. na základě mimořádných opravných prostředků budou v budoucnosti zabývat. Publikace judikatury tak přispívá k předvídatelnosti soudního rozhodování a k právní jistotě.


*****

12.12.2012 20:07

Subsidiarita trestní represe ve věcech upravených Zákonem o rodině - zanedbání povinné výživy

Rozhodnutí Nejvyšší soudní stolice 8 Tdo 1168/2012 se týká trestného činu týrání svěřené osoby (matka dala dítěti dvakrát výprask vařečkou), ale obsahuje skvělou pasáž k subsidiaritě trestní represe (nejprve je nutné využít prostředky civilního práva -  kriminalizace až je posledním...

Celý článek

—————

12.12.2012 19:42

Výprask vařečkou není týrání

Mnozí si jistě pamatujete, jaké „posvícení“ měla vařečka, když jsme přišli ze školy s poznámkou nebo praskala nějaká lotrovina. Nejedna skončila zlomená, a že tenkrát byly z poctivého bukového dřeva. Napadlo vás tehdy, že vás tím rodiče týrají? Dnes je výchova dětí za použití fyzických...

Celý článek

—————

22.10.2012 16:01

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu v otázce přiznání a výše náhrady za nemateriální újmu

Nejen v případě Adike si žalovaná (Ministerstva NEspravedlnosti) představuje, že za úskočnou kriminalizaci stačí omluva ukrytá kdesi v hloubi dopisu. Obecná stolice poškozeným sice nějakou náhradu za nemajetkovou újmu přiznává (nic jiného jí ani nezbývá, protože to je dáno zákonem), ale...

Celý článek

—————

25.09.2012 16:02

Neopodstatněné náklady oprávněného v exekučním řízení

Dluhy se mají platit! Jasně slyším mravokárce (pochopitelně z řad oprávněných) a což teprve když jde o výživné pro dítě! Už jen to ukazuje, že není dluh jako dluh a kdyby to nenažraná exekutorsko-advokátní mafie „nepřepískla“ s vymáháním bagatelních dluhů, absolutně nikdo by se...

Celý článek

—————

13.09.2012 00:50

Za nesprávný postup jakékoliv úřední osoby vždy nese stát plnou odpovědnost!

Takto by se dal jednou větou charakterizovat nález Ústavního soudu I. ÚS 529/09 ze dne 13. března 2012. Nález nepotřebuje žádný komentář. Podstatné věci jsou zvýrazněny. Za pozornost stojí také odlišené stanovisko soudkyně JUDr. Ivany Janů (je na konci nálezu). Stanovisko Adikie Žalujte stát...

Celý článek

—————

28.07.2012 13:07

Nesprávný postup vypořádání vzájemných pohledávek po rozvodu

V Občanském zákoníku je díra, která umožňuje vyvolávání naprosto zbytečných soudních sporů a tím i Vaše okrádání za soudní poplatek a náklady advokátů.  Stejná díra je i v novém Občanském zákoníku, který by měl platit od roku 2014. Zákon řeší, co je společné jmění manželů a jak...

Celý článek

—————

24.07.2012 00:50

Dobré mravy a výživné VI

Judikátů na dobré mravy jako korektivu pozitivního práva na výživné (§ 96 odst. 2 zákona o rodině) není mnoho a je tedy nutno vzít s povděkem i „nemastným a neslaným“ názorem Ústavního soudu obsaženým v nálezu IV. ÚS 2917/11 ze dne 1. února 2012. Nález Ústavního soudu IV. ÚS...

Celý článek

—————

23.07.2012 16:22

Studente, flákat se a pobírat rentu od otce nebudeš!

Děkujme pánu Bohu, když se dnes najde nějaký zpátečnický soudce, který k nové formě vztahů dětem k rodičům (nerespektovat je a vydírat je výživným) ještě nepřišel na chuť. Jeden takový případ nedávno prošel Ústavním soudem. Justiční dítě dva roky po sobě propadlo na vysoké, a aby si...

Celý článek

—————

16.06.2012 01:23

Jak by soudy neměly přistupovat k opatrovnickému řízení a neuskutečňování pravidelného kontaktu dítěte s druhým rodičem

Nález Ústavního soudu II. ÚS 3765/11 ze dne  13. března 2012 popisuje klasický případ vývoje rozvodu a v plné nahotě odhaluje zrůdnost české opatrovnické justice. Na samém počátku je fungující dohoda rodičů. Oba rodiče usilují o svěření dítěte do svojí péče, ale místo kompromisní...

Celý článek

—————

16.03.2012 13:17

Soudcovské tabulky výživného 2011

V aplikaci Ministerstva spravedlnosti InfoData byl zveřejněn přehled rozhodování soudů o výši výživného v roce 2011. To už není jen „nezávazný pokyn“, jak soudci ve snaze udržet svoje koryta participací na porozvodových hádkách o výživné označují Metodický pokyn Ministerstva...

Celý článek

—————