Judikatura

Zejména rodič, který by měl především vyživovat svoje děti, nemá přístup do databáze soudních rozhodnutí ASPI s ohledem na vysokou cenu této služby. Vyhledávat judikáty k nějaké konkrétní věci v literatuře, je jako hledat jehlu v kupce sena. Proto na tomto místě bude postupně vznikat volně přístupná databáze judikátů k výživnému.   

 

 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí v kontinentálním právním systému je aktem aplikace práva, kdy soud konkrétní případ podřazuje pod obecnou právní normu. Judikát se tak odlišuje od precedentu v angloamerickém právním systému common law, kde soudní rozhodnutí, které řeší případ dosud právními normami neupravený, má normativní význam a je obecně závazné pro další rozhodování v obdobných případech. Precedens je na rozdíl od judikátu pramenem práva.

Judikatura v České republice

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají zákonné zmocnění k vydávání sbírek judikatury. Jsou v nich zveřejňována rozhodnutí nejen těchto nejvyšších soudů, ale i rozhodnutí vrchních soudů a krajských soudů. Cílem publikace rozhodnutí je sjednocování rozhodovací praxe v soustavě soudů. O publikaci rozhodnutí rozhodují kolektivní orgány soudů a před hlasováním jsou rozhodnutí předkládána k vyjádřením připomínkovým místům (soudům, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, právnickým fakultám, některým ministerstvům apod.). Kromě oficiálních sbírek jsou některá z právního hlediska zajímavá a přínosná rozhodnutí publikovaná v právnických časopisech a některá nakladatelství soustavně vydávají řady rozhodnutí ve formě sbírek.

Publikovaná rozhodnutí jsou bezprostředně závazná pouze pro rozhodnutí v konkrétní věci. Neformálně z nich však často soudy a případně i další orgány vycházejí pro jejich přesvědčivost výkladu sporných otázek. Navíc publikací rozhodnutí nejvyšší soudy do určité míry avizují, jakým způsobem s nejvyšší pravděpodobností budou rozhodovat v obdobných věcech, pokud se jimi např. na základě mimořádných opravných prostředků budou v budoucnosti zabývat. Publikace judikatury tak přispívá k předvídatelnosti soudního rozhodování a k právní jistotě.


*****

11.03.2012 22:57

Vyměření výživného z teoretického příjmu dle nabídky volných pracovních míst v rozporu se Zákonem o rodině.

Asi nejrozšířenější zlovůlí naší justice je vyměřování výživného z teoreticky dosažitelného příjmu dle nabídky volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce (či statistických průměrných příjmů v jednotlivých oborech Ministerstva práce a sociálních věcí), pokud je skutečný příjem...

Celý článek

—————

22.02.2012 15:54

Nezabavitelné minimum při exekučních srážkách ze mzdy

Od 1. 1. 2012 dojde k poměrně významnému zvýšení základní nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpočtové základny), uplatňovaných při, zvláště exekučních, srážkách ze mzdy a obdobných příjmů,[1] což v praxi v kontextu s tím, že v důsledku finanční krize...

Celý článek

—————

25.01.2012 00:58

Dobré mravy a studium na vysoké škole

Obvodní soud pro Prahu 4 (soudce JUDr. Filip Liška) rozhodnutím č. j. 55 C 56/2010 sice snížil výživné, ale z odůvodnění není absolutně jasné, jak dospěl ke konkrétní částce výživného a jak se na této částce projevilo jednání oprávněného, které je v rozporu s dobrými mravy. Výrok...

Celý článek

—————

23.01.2012 00:35

Soudcovské tabulky výživného

Aplikace InfoData hluboce ve svých útrobách skrývá rešerši, jak v roce 2009 a 2010 rozhodovaly soudy o výživném „Přehled o rozhodování o výši výživného“. To už tedy není „nezávazný pokyn“ vytvořený Ministerstvem spravedlnosti (tabulky výživného), ale jde o ustálenou judikaturu...

Celý článek

—————

15.01.2012 01:11

Dobré mravy V

Po přečetní nálezu Ústavního soudu č. j. I.ÚS 643/04 ze dne 6. září 2005 musí snad každý pochopit, proč děti pohrdají svými rodiči a neštítí se ani na vlastního otce podat trestní oznámení nebo exekuci pro údajně dlužné výživné, přestože mu o sobě nepodávají naprosto žádné informace. Česká...

Celý článek

—————

14.01.2012 20:04

Náhrada škody za úskočný výkon veřejné moci

Při současném stavu naší justice se můžete velice snadno stát objektem účelové kriminalizace, jen protože od naší justice požadujte spravedlivý soudní proces a bráníte se otřesnému výkonu nějakého soudce. Každý, má právo se domáhat náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu...

Celý článek

—————

14.01.2012 18:08

Dobré mravy IV

Nález Ústavního soudu č. j.  III.ÚS 1976/09 ze dne 13. prosince 2011 se netýká výživného, ale nároku na náhradu újmy vzniklé jako důsledek nesprávného úředního postupu, ale (asi právě proto) obsahuje velice zajímavé pasáže k otázce dobrých mravů. III.ÚS 1976/09 čl. 29 Zásada...

Celý článek

—————

06.12.2011 12:28

Kdo je viníkem devastace vztahu dítěte k druhému rodiči? II

Odpověď na tuto otázku přináší nejnovější rozhodnutí Evropského soudu pro Lidská práva č. j. 8857/08 ve věci Bergmann proti České republice. Házet vinu za devastaci vztahu dítěte k otci pouze na matku by bylo nespravedlivé. Matka totiž neudělala nic víc, než co jí naše opatrovnická justice...

Celý článek

—————

06.12.2011 12:06

Kdo je viníkem devastace vztahu dítěte k druhému rodiči? I

Odpověď na tuto otázku přináší nejnovější nálezu Ústavního soudu II. ÚS 1753/11. Z úst různých „odborníků“ a zejména naší opatrovnické justice často slyšíme, že se dítě stalo obětí rozvodových sporů svých rodičů. Vina na devastaci vztahu dítěte k otci je tak přenesena na oba rodiče a...

Celý článek

—————

04.12.2011 20:02

Dobré mravy III

Městský soud v Praze svým usnesením 23 Co 380/2011 zrušil rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 4, který zamítl žalobou na zrušení výživného s ohledem na rozpor s dobrými mravy a věc jako nepřezkoumatelný paskvil vrátil soudu I. stupně k novému projednání, protože nebyl...

Celý článek

—————