Judikatura

Zejména rodič, který by měl především vyživovat svoje děti, nemá přístup do databáze soudních rozhodnutí ASPI s ohledem na vysokou cenu této služby. Vyhledávat judikáty k nějaké konkrétní věci v literatuře, je jako hledat jehlu v kupce sena. Proto na tomto místě bude postupně vznikat volně přístupná databáze judikátů k výživnému.   

 

 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí v kontinentálním právním systému je aktem aplikace práva, kdy soud konkrétní případ podřazuje pod obecnou právní normu. Judikát se tak odlišuje od precedentu v angloamerickém právním systému common law, kde soudní rozhodnutí, které řeší případ dosud právními normami neupravený, má normativní význam a je obecně závazné pro další rozhodování v obdobných případech. Precedens je na rozdíl od judikátu pramenem práva.

Judikatura v České republice

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají zákonné zmocnění k vydávání sbírek judikatury. Jsou v nich zveřejňována rozhodnutí nejen těchto nejvyšších soudů, ale i rozhodnutí vrchních soudů a krajských soudů. Cílem publikace rozhodnutí je sjednocování rozhodovací praxe v soustavě soudů. O publikaci rozhodnutí rozhodují kolektivní orgány soudů a před hlasováním jsou rozhodnutí předkládána k vyjádřením připomínkovým místům (soudům, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, právnickým fakultám, některým ministerstvům apod.). Kromě oficiálních sbírek jsou některá z právního hlediska zajímavá a přínosná rozhodnutí publikovaná v právnických časopisech a některá nakladatelství soustavně vydávají řady rozhodnutí ve formě sbírek.

Publikovaná rozhodnutí jsou bezprostředně závazná pouze pro rozhodnutí v konkrétní věci. Neformálně z nich však často soudy a případně i další orgány vycházejí pro jejich přesvědčivost výkladu sporných otázek. Navíc publikací rozhodnutí nejvyšší soudy do určité míry avizují, jakým způsobem s nejvyšší pravděpodobností budou rozhodovat v obdobných věcech, pokud se jimi např. na základě mimořádných opravných prostředků budou v budoucnosti zabývat. Publikace judikatury tak přispívá k předvídatelnosti soudního rozhodování a k právní jistotě.


*****

04.12.2011 14:13

Dobré mravy II

Uvolnění přístupu do aplikace ASPI je dnes již možné přinést celé znění zajímavého rozsudku 18 Co 242/2002 Městského soudu v Praze k otázce dobrých mravů ve vztahu k výživnému. Právní věta: Podle ust. § 96 odst. 2 zák. o rodině je možné nárok nezletilého dítěte na zvýšení...

Celý článek

—————

30.10.2011 23:53

Dvě stovky musí stačit - judikát k výživnému nezaměstnaného

Neplnění výživného dětem je zcela jistě nemravné, ale v životě rodiče mohou nastat situace, kdy má sám hluboko do kapsy a jen s velkými obtížemi je schopen zajistit svoje vlastní životní potřeby. Jednou z takových situací může být třeba dlouhodobá nezaměstnanost. Přestože uplynulo více...

Celý článek

—————

18.07.2011 09:10

Tabulky výživného v nálezu Ústavního soudu

Tabulky výživného se už objevily i v nálezu Ústavního soudu. Přestože téměř v každém nálezu Ústavního soudu najdeme větu o nepřípustné libovůli při rozhodování obecných soudů, ani v tomto nálezu Ústavní soud v otázce výživného nepřekročil svůj stín a hrubé porušování čl. 4...

Celý článek

—————

01.06.2011 23:08

Veřejně přístupná databáze soudních rozhodnutí

Dnes byla Ministerstvem spravedlnosti pro veřejnost zpřístupněna databáze soudních rozhodnutí, která byla doposud určena jen pro soudce.  Databáze v současné době obsahuje asi 2000 soudních rozhodnutí ze všech oblastí práva a umožňuje fulltextové vyhledávání podle konkrétních soudců (to...

Celý článek

—————

22.05.2011 21:13

Stejná životní úroveň

Veřejný ochránce práv názvem svojí funkce u řady lidí vzbuzuje mylnou představu, že jim nějak pomůže, pokud dojde k porušení jejich práv. Jeho pravomoc je ve skutečnosti velice omezená a do rozhodovací činnosti soudů (bohužel) nemůže zasahovat. Pokud se tedy obrátíte na Veřejného ochránce...

Celý článek

—————

21.05.2011 10:47

Dobré mravy

Při prohlídce spisu k řízení o zrušení vyživovací povinnosti s ohledem na rozpor s dobrými mravy jsem zde našel několik listů vytištěných dne 15. 4. 20011 z aplikace ASPI (jde tedy o aktuální obsah), které si vytiskla soudkyně, aby věděla, jak má o věci rozhodnout (bohužel se...

Celý článek

—————

19.05.2011 16:07

Příjem na hranici životního minima

Jako první zařazuji judikát, který je poměrně starý, ale k mým rukám se dostal až v současné době a týká se placení výživného při velmi nízkém příjmu. Začneme tedy hned pěkně zostra. PR, 1996, č. 7 – KS v Hradci Králové sp. zn. 14 Co 755/95 "Pokud by se osoba výživou povinná dostala po...

Celý článek

—————